Výběrové řízení na prodej nemovitosti

 

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Kaplice-nádraží 86, 38242 Střítež, IČ 00031861

vyhlašuje

výběrové řízení na prodej nemovitosti

1. Zadavatel:

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Sídlo: Kaplice-nádraží 86, 38242 Střítež

Zastoupená: Vladimírem Kozákem, místopředsedou představenstva a ředitelem

IČ: 00031861

DIČ: CZ00031861

Kontaktní osoba zadavatele: Zdeňka Šenkýřová

Telefon: 380 302 205, Mobil: 606 558 154

E-mail: senkyrova@jednotakaplice.cz

2. Předmět prodeje:

Předmětem prodeje je bývalý areál prodejny stavebnin. Areál je oplocený s vjezdem dvěma branami přilehlé komunikace. V areálu se nachází hlavní budova, navazují dvě garáže, sklad s rampou, u vjezdu plechový sklad a v horní části areálu se nachází plechová kolna. Objekty jsou napojeny na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrické vedení. K objektům náleží pozemky zastavěné a pozemek tvořící s ním funkční celek. Areál je vyklizený. Kolaudace objektu proběhla v roce 1975. Areál je nyní dle schváleného územního plánu města Český Krumlov možné využít převážně k bydlení.

Adresa: Pod Skalkou 527, 381 01 Český Krumlov

Katastrální území: Český Krumlov, LV č. 4115

Objekty:

– Prodejna stavebnin a garáže, p.č. 1883, výměra 247 m2

– Sklad stavebnin, p.č. 1884, výměra 204 m2

– Plechová hala, p.č. 3052, výměra 136 m2

– Plechová kolna, bez p.č.

– Zpevněná plocha, p.č. 3051, výměra 85 m2

– Plochy a úpravy území – betonová plocha, výměra 354 m2

– Pozemek p.č. 544/4, výměra 3327 m2

3. Minimální kupní cena: není stanovena

4. Termín prohlídky nemovitosti: 29. 10. 2019 v 900 hod. na místě samém

5. Požadavky na zpracování nabídky:

a) Nabídka musí být učiněna písemně v českém jazyce v jednom originále.

b) Nabídka musí obsahovat řádné identifikační údaje uchazeče, vč. uvedení jedné kontaktní adresy pro osobní, písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem.

c) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče.

6. Podání nabídek:

a) Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 11. 2019 ve 12 hod.

b) Nabídky budou podány písemně v jedné uzavřené obálce označené:

· textem „Výběrové řízení ČK – NEOTVÍRAT“

· adresou, na niž je možné nabídku vrátit v případě podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek.

c) Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zadavatele nebo doručit osobně na podatelnu nebo kontaktní osobě zadavatele v čase PO – PÁ v čase 7:00 – 15:00 hod.

d) Na nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

e) Otvírání obálek bude provedeno dne 20. 11. 2019 v 9 hod. Otvírání obálek je neveřejné.

7. Hodnocení nabídek:

Všechny nabídky, které budou splňovat povinný obsah a formu nabídky podle těchto zadávacích podmínek, budou postoupeny k hodnocení Výběrové komisi zadavatele. Konečné rozhodnutí náleží řediteli družstva. Uchazeči budou o výběru nejvhodnější nabídky vyrozuměni. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou zadávací lhůtu.

Vyhodnocení nabídek bude provedeno dle následujících hodnotících kritérií:

1. nejvyšší nabídková cena – 100 %

8. Všeobecné podmínky:

a) Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.

b) Zadavatel je oprávněn nepřijmout žádnou nabídku.

c) Splněním podmínek výběru, ukončením výběru a oznámením výsledku nevzniká uchazeči automaticky nárok na uzavření smlouvy ani smluvní vztah.

d) Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých mu zpracováním nabídky.

9. Rekapitulace termínů:

Termín vyhlášení výběrového řízení: 16. 10. 2019

Termín odevzdání nabídky: 19. 11. 2019

Termín otevírání obálek: 20. 11. 2019

Termín vyhodnocení nabídek: 21. 11. 2019

Termín oznámení výsledku uchazečům: 22. 11. 2019

 

 

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur