Podání oznámení

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákonem o ochraně oznamovatelů mohou oznamovatelé podávat Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Oznámení může podat pracovník, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici, rovněž také zákazníci a členové družstva.

JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a musí obsahovat následující:

a) identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech dalších zúčastněných osob,

b) podrobný popis nekalého jednání,

c) konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,

d) údaje o jménu, příjmení nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

JAK PODAT OZNÁMENÍ:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • písemně na emailovou schránku: oznameni@jednotakaplice.cz
  • písemně (listinnou poštou – v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“) na adresu: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež
  • telefonicky na telefonní lince: 607 050 068 (provozní doba telefonní linky: pondělí až pátek 8 – 10 hod.)
  • osobně (po dohodě s příslušnou osobou – Annou Krnáčovou, personální manažerkou)

Prostřednictvím externího oznamovacího systému:

Ministerstva spravedlnosti ČR (více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz, na které lze taktéž oznámení podat).

PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

  • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
  • Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
  • Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů (tzn. celkem na 90 dnů).
  • Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) viz. odkaz „Pro členy“ na web stránkách

Odeslat